กิจกรรม
คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

กิจกรรม ภาคปกติ ภาคพิเศษ/บัณฑิตศึกษา
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 4,5
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 3
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 2
จองรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 1
เปิดระบบจองรายวิชา 08.30 น.
26 ต.ค. 64
27 ต.ค. 64
28 ต.ค. 64
29 ต.ค. 64
30 ต.ค. 64
วันเริ่มการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2564 8 พ.ย. 64
13 พ.ย. 64
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ถอนรายวิชาด้วยตนเองทุกชั้นปี 1-5  พ.ย. 64
6-7  พ.ย. 64
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ถอนรายวิชา (Online) 8-19  พ.ย. 64
13-21  พ.ย. 64