ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี (สำคัญมาก) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
3 เรื่อง ขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
 

การลงทะเบียนเรียนระบบออนไลน์

สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561

(เปิดระบบจองรายวิชา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)
พบอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชา / จองวิชาเรียนตามแผน 31 พฤษภาคม 2561
เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา 25 มิ.ย. -  6 ก.ค. 2561

สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4,5 (ปีการศึกษา 57,58)


 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620