ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี (สำคัญมาก) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
3 เรื่อง ขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 งานประมวลผลการเรียน อ่าน
 


การลงทะเบียนเรียนระบบออนไลน์

สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561

(เปิดระบบจองรายวิชา เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)
ชั้นปีที่ 4-5 จองรายวิชา 30 ตุลาคม 2561
ชั้นปีที่ 3 จองรายวิชา 31 ตุลาคม 2561
ชั้นปีที่ 2 จองรายวิชา 1 พฤศจิกายน 2561
ชั้นปีที่ 1 จองรายวิชา 2 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม-ถอน รายวิชา ระหว่าง วันที่ 12 - 23 พฤศจิกายน 256

สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. จองรายวิชา 3 พฤศจิกายน 2561

 

 


 
 
   
   
    มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 044-041620